Flat Preloader Icon

Partner Program Sözleşmesi

Webtures'ın tüm yerel ve global hukuki süreçleri Karataş & Partners Hukuk Bürosu aracılığıyla yürütülmektedir.

Website Gizlilik Politikası

Partner Program Sözleşmesi


MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

A) FİRMA

‘’WEBTURES DİJİTAL BİLİŞİM A.Ş.’’ 

Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi No:77 A2 Blok Kat:32 D:219 Kartal / İSTANBUL

Kartal Vergi Dairesi VKN: 8000539437

(Bundan sonra “WEBTURES” olarak anılacaktır.)

B) PARTNER

‘’FİRMA ADI’’

ADRES

(Bundan sonra PARTNER” olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1- WEBTURES www.webtures.com adresinde Partner’ın kullanımına sunduğu hizmetlerin kullanımı ve Partner’ın yeniden satıcı olarak WEBTURES’e yönlendirdiği, satın aldığı hizmetlerin elektronik    ortamda alış-veriş, ürün fiyatı bilgileri alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik  ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebep,  sözleşmenin devri, feshi, uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve WEBTURES ile Partner’nin yükümlülüklerini belirler. 

MADDE 3- PARTNERLİK SİSTEMİ

3.1- Partner Webtures’in uygun gördüğü ön şartlara sahip, Webtures’in sunduğu Partner hizmetlerinden herhangi birinin alımını gerçekleştirmiş, Webtures’in talep ettiği evrakları ve  sözleşmeleri Webtures’e ulaştırmış ve gerekli incelemede Partnerlık için yeterli bulunmuş ise Webtures tarafından Partner olarak atanacaktır.

3.2- Partner firma Webtures tarafından belirlenecektir. (Partner başka bir firmaya Partnerlık veremez)

3.3- Partner, müşteri ile arasında üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için gerektiği durumlarda kullanıcı adı ve şifresini paylaşmak zorundadır. 

3.4- Webtures, Partner aracılığı ile verdiği hizmeti başka Partner’a devredemez.

3.5- Webtures’den alınan hizmet ya da Partner’ın yönlendirdiği müşteriye verilen hizmet, Partner tarafından sözleşme süresince başka üçüncü kişilere devredemez.

3.6- Partner, Webtures’in sunduğu diğer hizmetlerden de faydalanıyor ise aynı ölçüde bu sistemlerde de sorumlu olur.

3.7- Partner, Webtures’in sunduğu hizmetleri amaç dışı kullanamaz. Amaç dışı kullanım pornografik içerik yayınlanma ya da yasalarla önü kapatılmış içerikleri yayınlanması durumunda Webtures sorumlu tutulmaz. Tüm sorumluluğu Partner peşinen kabul eder.

3.8- Partner, Webtures’ten satın aldığı hizmetleri takip eder ve hizmetlerin yenilemeleri için Webtures’ten talepte bulunur. Zamanında yapılmayan yenileme taleplerinden Webtures  sorumlu tutulamaz. Süresi dolan tüm hizmetlere farklı fiyat uygulaması yapılacağını Partner bilir ve peşinen kabul eder.

MADDE 4- WEBTURES’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1- Webtures, www.webtures.com’un sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.

4.2- Webtures verilen hizmetlerin, mevcut hizmet imkanlarına göre ya da Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube vb. sosyal platformlardan alınan hizmetler göz önünde bulundurularak teklif ve hizmetin hızlı bir şekilde Partner’a teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.

4.3- Teklif teslimlerinde Webtures adil bir sıra gözeterek dosya ve hizmet teslimi gerçekleştirecektir. Ancak Webtures’in bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden Webtures sorumlu tutulamaz.

4.4- Bu sözleşme ile belirlenecek müşteri kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi Webtures’in güvenliğinde olup, bu bilgileri Webtures ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

4.5- Webtures tarafından gerçekleşecek hizmetin ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde Partner üyeliğinin iptal talebi doğrultusunda karşılıksız tek taraflı olarak sona erdirileceğini hakkını verir.

MADDE 5- PARTNER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

5.1- Partner tarafından iletilecek iletişim bilgileri ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde Partner üyeliğinin Webtures tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini

5.2- Webtures tarafından kendisine verilen giriş şifreleri, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin Partner tarafından yapıldığını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin Partner tarafından yetkilendirildiğini

5.3- Müşteri özelindeki çalışmalara istinaden Webtures ve Partner arasındaki kar paylaşımı yönlendirdiği müşteriye kesilen fatura üzerinden PARTNER’a %15 oranında paylaşılacaktır.

5.4- Partner müşteri erişim bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Webtures sorumlu olmayacağını

5.5- Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı kanun dışı, kişi veya  kurumların isimlerini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi,  yayımlamamayı, dağıtmamayı…

5.6- Webtures’in izni olmadan teklif kapsamındaki hizmetlerde reklam yapmamayı, anlaşma kapsamındaki herhangi bir hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında Webtures aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

6.1- Hizmet kapsamındaki kalemlerde Google, Facebook, Twitter, Instagram ve Sosyal kanallara benzer platformların çalışmaması durumunda, Webtures hizmetin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı Partner üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde Webtures sorumlu olmayacaktır.

6.2-www.webtures.com üzerinden sunulan hizmetlerin fiyatlarını, hizmet özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye Webtures yetkilidir.

6.3- Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen ödeme ile ilgili Webtures tek taraflı olarak herhangi bir ek ödeme talep etme hakkına sahiptir. Bu ek ödeme Müşteri sözleşme dışında bir hizmet talep etmesi durumunda geçerlidir.

6.4- Webtures, Partner sistemine girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, reklam, vb. ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

6.5- Webtures, müşteri dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotalara artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı Webtures sorumludur.

6.6- Webtures gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektiren haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir. Anlaşmada bulunmayan ve ücretsiz hizmetlerin ücretli hale gelmesi durumunda bu müşteriye bildirilecektir. Müşterinin onayı sonrasında kullanımına başlanacaktır.

MADDE 7- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1- Partner, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde Webtures ajansı ile arasındaki ticari ilişki çerçevesinde doğan hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.

7.2- Webtures, Partner’ın bu bilgileri üçüncü kişilere ve kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, Partner bu nedenle Webtures ‘in uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin edeceğini şimdiden kabul eder. Webtures aynı durumda bu nedenle Partner ‘in uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

7.3- TARAFLAR işbu sözleşme kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerini ve buna ilişkin alt düzenlemeler de dahil olmak üzere, kişisel verilerin tabi olduğu/olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyacağını, ilgili mevzuatın belirlediği/belirleyeceği tüm önlemleri, tedbirleri ve gereklilikleri tam, zamanında ve gereği gibi yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TARAFLAR işbu Sözleşme kapsamında diğer TARAF’TAN edindiği kişisel veriler dahil diğer her türlü bilgiyi münhasıran Sözleşme kapsamındaki hizmetin verilmesi amacıyla kullanacağını bunun dışında yazılı izin alınmadan başkaca amaçlarla kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TARAFLAR işbu sözleşme çerçevesinde edindiği bilgiler içerisinde kişisel verilerin de bulunabileceğinden hareketle; kişisel verileri KVKK’na uygun olarak işleyeceğini ve KVKK’nun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine uyarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla KVKK’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını ve KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve  denetimini  kontrol etmek için diğer TARAF’A ve gerekirse diğer resmi kurumlara raporlama yapıp, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerek kendi içerisindeki iç denetime gerekse diğer TARAF’IN denetimine açık tutacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu çerçevede talep edilen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmakla ve işletmekle yükümlüdür. TARAFLAR birbirlerinden edindiği kişisel verileri ve diğer her türlü bilgileri, diğer TARAF’IN talebi halinde, diğer TARAF’IN temsilcileri huzurunda tüm kopyaları ile birlikte derhal sileceğini ve yok edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- TEKLİF TESLİMATI

8.1- Webtures, Partner’a Müşteriye ulaştırılması için sunduğu tüm teklifleri mümkün olacak en kısa sürede teslim etmeye azami gayret eder.

8.2- Webtures, Partner a ulaştıracağı teklifleri e-posta ya da WebturesAPP paneli üzerinden teslim eder.

8.3- Webtures’ in sağladığı hizmetlerin yenileme dönemlerinde yeni teklif Partner’a ulaştırılır.

MADDE 9- ÖDEME KOŞULLARI

9.1- Partner, Webtures sözleşme koşullarında belirlenen ödeme bilgilerinden kayıtsız şartsız sorumludur.

9.2- Webtures, yapılmayan ödemeler durumunda 30 gün içerisinde işlemlerini iptal edebilir ve Partner’ın tüm hizmetlerini durdurma hakkını saklı tutar.

9.3- Ödeme işlemleri yapılmayan tüm hizmetler Webtures tarafından duraklatılır ve gecikmiş ödemelerde farklı fiyat politikası uygulanacağını Partner bilir.

MADDE 10- VERGİLENDİRME

10.1- Webtures’in verdiği tüm hizmetler Türkiye’de mevcut Vergi kanunlarına göre vergilendirilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır.

10.2- Partner’ın üzerinden yapılmış olan tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi kanunlarına göre vergilendirilecektir.

10.3- Webtures ve Partner arasındaki faturalandırma komisyon oranında olacaktır.

10.4- Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. 

MADDE 11- TEBLİGAT ADRESİ

Webtures ve Partner işbu Sözleşmenin 1.maddesinde yazılı adreslerini kanuni ikametgâh olarak kabul ederler. Vaki olacak adres değişikliği, diğer tarafa Noter kanalıyla bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligat geçerli sayılır.

MADDE 12- ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

‘’FİRMA’’ ile ‘’MÜŞTERİ’’ arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 13- MÜCBİR SEBEPLER

Tabii afetler (deprem,sel vb) yangın,salgın hastalık, grev, lokavt, sivil ve askeri idare kısıtlamaları, ihtilal, isyan, dahili kargaşa ,ambargo gibi tarafların kontrolü dışında gelişen olaylar müçbir sebep olarak kabul edilir. Müçbir sebep oluşması halinde maruz kalan taraf diğer tarafı gecikmeksizin haberdar edecek ve taraflar nasıl hareket edileceği konusunda birlikte karar verecekler.

MADDE 14- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise T.C. kanunları (TTK, BK, MK, HUMK ve diğerleri) uygulanacaktır.

MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmede çıkabilecek uyumsuzlukların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 16- YÜRÜRLÜLÜK

Partner, Webtures ile çalışmaya başlarken bu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eder ve bu sözleşme bu andan itibaren yürürlüğe girer. Webtures gerekli gördüğü zaman bu sözleşmeyi Partner’ın imzalamasını ve Webtures yetkililerine ulaştırmasını talep eder. 

MADDE 17- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu sözleşme Webtures veya Partner’ın 1 (bir) yıl süre ile geçerli olmasını kapsar. Taraflar 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirilmek şartıyla sona erdirilir.

İşbu sözleşme ekler hariç 4 sayfa ve 17 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş taraflarca okunarak 01/04/2021 tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.