Flat Preloader Icon

Veri İşleyen Sözleşmesi

Webtures'ın tüm yerel ve global hukuki süreçleri Karataş & Partners Hukuk Bürosu aracılığıyla yürütülmektedir.

Web Sitesi Gizlilik Politikası

VERİ SORUMLUSU İLE VERİ İŞLEYEN ARASINDAKİ GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR 

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi (“Sözleşme”), Esentepe Mahallesi Milangaz Cad. Kartal Vizyon St. A-2 Bl. No: 77/219 Kartal/İstanbul adresinde mukim 0800053943700021 Mersis numaralı WEBTURES DİJİTAL BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ (“Webtures” veya “Veri Sorumlusu”) ile _________________adresinde mukim olan _________TC Kimlik No.lu / Mersis No.lu_____________________. (“Şirket” olarak anılacaktır) arasında imzalanan Sözleşme (“Sözleşme”) kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ilişkin Taraflar’ın taahhütlerini içermektedir. WEBTURES ve Şirket ayrı ayrı olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

TANIMLAR

“Alt İşleyici”: Veri İşleyen tarafından görevlendirilmiş, akabinde Veri İşleyen tarafından Sözleşme kapsamında paylaşılan Kişisel Veriler’in işlenmesi hususunda yetkilendirilmiş ve her halükârda Veri İşleyen’in talimatlarına uygun olarak veri işleyen kişidir.

“Gizli Bilgi”: Hizmet kapsamında yapılacak çalışmalar çerçevesinde, çalışma öncesi, çalışma sırasında ve sonrasında tarafların kendisi, iştirakleri, tüzel kişi müşterileri, bağlı ortaklıkları ile tarafların kendisi, iştirakleri, tüzel kişi müşterileri ve bağlı ortaklıklarının personelleri, müşterileri ve bunlarla herhangi bir sözleşmesel ilişki içerisinde bulunulmaksızın temasta bulunulan üçüncü kişiler hakkında edindikleri ve edinecekleri, yazılı veya sözlü her türlü kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, WEBTURES’ın ticari sırrı, müşteri sırrı, ticari sır, bilgi, fikir, buluş, tablo, grafik, doküman, mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, patent telif hakkı, yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi ile söz konusu ticari ilişki esnasında öğrenilen yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve sair diğer bilgiler, taraflardan herhangi birinin diğerine verdiği tüm teklif ve/veya talepler ve bunların içerikleri ve tüm dokümanlar ile telefon, telekonferans, toplantı ve bunun benzeri yollarla sağlanan tüm bilgiler “Gizli Bilgi” dir.

“Kişisel Veri”/”Kişisel Veriler”: Taraflar arasında aktarılacak kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

“Kişisel Verilerin İşlenmesi”: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kurul”: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

“Özel Nitelikli Kişisel Veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir (işbu Sözleşme kapsamında “Kişisel Veri” ve “Özel Nitelikli Kişisel Veri” birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır).

“Veri İşleyen”: Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veriler’i işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Veri Sahibi”/”İlgili Kişi”: Kişisel Veri’si işlenen gerçek kişidir.

Veri Sorumlusu”: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Vakası”: aşağıda sayılan anlamların birini veya tümünü ifade etmektedir:

 • Kişisel Veri’nin arızi ve/veya hukuka aykırı bir şekilde yok edilmesi veya kaybedilmesi;
 • Kişisel Veri’nin yetkisiz ve/veya hukuka aykırı bir şekilde toplanması, kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, ortadan kaldırılması, ifşa edilmesi veya erişilmesi veya bunlara benzer riskler ve;
 • KVKK’da düzenlenmiş diğer tüm hukuka aykırı işleme yöntemleri ve ihlal teşkil edecek durumlar.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, tarafların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ikincil düzenlemeleri ve Veri Koruma Kurulu’nun kararları doğrultusunda kişisel verilere ilişkin haklarının ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi, WEBTURES tarafından Şirket’e açıklanan, aktarılan ve/veya erişim sağlanan gizli bilgilerin güvenliği ve gizliliğinin gerektirdiği en uygun
şekilde korunmasına ilişkin kayıt ve koşulların düzenlenmesidir.

YÜKÜMLÜLÜKLER VE TAAHHÜTLER

Sözleşme’nin uygulanmasında Taraflar arasında aktarılacak Kişisel Veriler’e ilişkin olarak Veri İşleyen, Kişisel Veriler’i; 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işlemek,
 • Bu verileri mevzuata uygun olarak saklamak,
 • Veri güvenliğini sağlamak ve bu konuda yeterli önlemi almak,
 • İlgili Kişi’nin veya WEBTURES’ın izni olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamak,
 • Aktarılma amacı dışında başka bir amaçla kullanmamak,
 • Veri İşleyen’in yetkisiz Çalışan’ı ya da üçüncü kişiler ile paylaşmamak,
 • Sözleşme amacının gerçekleşmesi ve/veya Sözleşme’nin sona ermesi hallerinde Kişisel Veriler’i yasal süresi içerisinde imha etmek ve imha ettiğini İlgili Kişi’ye veya WEBTURES’a bildirmekle yükümlüdür. Veri İşleyen kendisi ile paylaşılan Kişisel Veriler’i ifşa etmemekle yükümlü olacaktır.
 • Sözleşme kapsamında Kişisel Veri, Taraflar arasında fiziksel ortamda ve/veya e-posta, sunucu (server), bulut (cloud) ortamları da dahil fakat bununla sınırlı kalmaksızın elektronik ortamda paylaşılabilecektir.
 • Veri İşleyen, Kişisel Veriler’i Sözleşme’de belirlenen amaçlar dışında hiçbir surette kullanmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Veri İşleyen, Kişisel Veriler’e ilişkin olarak KVKK’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararlarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kanunlarda saklamaya ilişkin yükümlülükler öngörülmesi hali saklı kalmak koşuluyla, Kişisel Veriler’in işlenme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte Veri İşleyen, Veri Sorumlusu adına elde ettiği Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı ve kendi nezdindeki kayıtları silme ve yok etme yükümlülüğü altındadır. Veri İşleyen, KVKK’ya uygun bir biçimde Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi değiştirilmesi ve benzeri taleplerin Veri Sorumlusu tarafından kendisine iletilmesi halinde ilgili talepleri derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’na aktarılan Kişisel Verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde alındığını, aksi durumda yükümlülüklerini yerine getirilmemesi nedeniyle WEBTURES’ın ya da ilgili kişinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Veri İşleyen, WEBTURES’a aktarılan Kişisel Veriler’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlendiği, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği, ilgili kişinin Kişisel Verilerinin işlenmesine ve bu verilerin WEBTURES’a veya bağlantılı bulunan yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer 3. taraflara aktarılmasına rıza gösterdiği hususunu İlgili Kişi’ye kabul ettirdiğini beyan eder. Veri İşleyen, Sözleşme konusu hizmeti ifa ederken, Sözleşme’ye konu Kişisel Verileri, bir Alt İşleyici’ye aktarması gereken hallerde, WEBTURES’ı ispat edilebilir şekilde bilgilendirmeli ve onayını almalıdır. Veri İşleyen’in Alt İşleyici ile yapacağı sözleşmenin, asgari olarak işbu Sözleşme’deki hükümleri içermesi şarttır.
 • Veri İşleyen, 6698 Sayılı Yasanın 22. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na verilen yetkiler kapsamında yapılacak denetimlerde Kurul tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve işletmekle yükümlüdür.
 • Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından kendisine teslim edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun’daki istisnalar saklı kalmak kaydı ile muhafazası ve açıklanmaması için her türlü güvenlik önlemlerini almak, personelini bilgilendirmek, eğitmek ve Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmak ve bunları sürdürmekle mükelleftir.
 • Veri İşleyen’in Veri Sorumlusu adına özel nitelikli kişisel veri elde etmesi durumunda, Veri İşleyen, KVKK’nın 6. maddesine, ilgili mevzuat hükümlerine ve Kişisel Veriler’i Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilere özgü ek güvenlik önlemlerini alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Veri İşleyen, çalışanlarının ve varsa hizmet alınan taşeron çalışanlarının ve Alt İşleyici’lerinin Sözleşme kapsamında elde edeceği Kişisel Veriler’in güvenliğini sağlamalarından sorumludur. Veri İşleyen, çalışanlarının veya varsa taşeron çalışanının ve Alt İşleyici’lerinin faaliyetleri sonucu doğacak zararlardan sorumlu olduğunu ve Veri Sorumlusu nezdinde doğan her türlü zararı Veri Sorumlusu’nun talebi üzerinde derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Veri İşleyen, Alt İşleyici’nin Kişisel Veri’ye erişimini, Veri İşleyen’in Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına gerekli olanla sınırlayacaktır ve Alt İşleyici’lerin Kişisel Veri’ye herhangi farklı bir sebepten dolayı erişimi yasaklanacaktır.
 • Veri İşleyen, tüm Alt İşleyici’lere yazılı bir şekilde ve en az işbu Sözleşme’nin ve KVKK dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın uygulanabilir tüm mevzuat hükümleri kadar koruyucu olan sözleşmesel yükümlülükler getirecektir.
 • Veri İşleyen, Sözleşme ve KVKK dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın uygulanabilir tüm mevzuat hükümleri kapsamında Veri İşleyen için getirilen tüm yükümlülüklerin, Alt İşleyici tarafından da yerine getirilmesini sağlayacak, işbu sayılanlara aykırı davranılması halinde ortaya çıkacak tüm zararlardan tamamen sorumlu olacak ve işbu zararları Veri Sorumlusu’nun ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.
 • Veri İşleyen, çalışanlarının yetkisiz bir şekilde Kişisel Veri’yi işlemesini engelleyecektir. Aynı doğrultuda Veri İşleyen, çalışan veya Alt İşleyici’ye herhangi bir yazılım, veri tabanı ve sistemlerde erişim sağlanması halinde, söz konusu erişimin yetki matrisini özen ve ihtimam dahilinde belirleyeceğini; erişim yetkisi tanınan kişiye özel ve gizli bir şifre belirleyeceğini; oluşabilecek tüm siber saldırılara karşı alınacaklar dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın yazılımın, veri tabanının ve sistemin güvenli bir şekilde kullanımı için gerekli tüm kurumsal, teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Söz konusu tedbirler, Kişisel Veri’nin yeterli bir şekilde korunması için KVKK dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, asgari olarak uygulanabilir ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca öngörülen ve genel olarak geçerli kabul edilen korumayı sağlayacaktır.
 • Veri İşleyen, Kişisel Veri’ye erişimi olan tüm çalışanlarının, işledikleri Kişisel Veri’ye ilişkin koruma sorumluluklarını anlamaları adına uygun bir eğitim sürecinden geçmelerini temin edecektir.
 • Veri İşleyen, Sözleşme kapsamında elde ettiği Kişisel Veriler’e ilişkin olarak Veri İşleyen sıfatıyla hareket ettiği durumlarda aşağıdakilere uygun davranacağını;
 • veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından önerilen veri güvenliğini sağlamaya yönelik önlemleri alacağını,
 • veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak Veri Sorumlusu’nun bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle denetim hakkının bulunduğunu ve Veri Sorumlusu tarafından bu kapsamda denetim talebinde bulunulması durumunda söz konusu denetime izin vermeyi ve Veri Sorumlusu ile iş birliği içerisinde hareket edeceğini,
 • süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabi olacağını,
 • herhangi bir veri işleme süreci ile ilgili olarak onay ve aydınlatma metinlerini ileride ispatı mümkün olacak şekilde ilgili kişilere sunacağını ve veri işleme süreçlerini varsa Veri Sorumlusu’nun önerileri doğrultusunda gerçekleştireceğini,
 • herhangi bir veri ihlali olması halinde bu durumu derhal Veri Sorumlusu’na Veri Vakası’nı bildirmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Veri İşleyen, doğrudan veya sair şekillerde dolaylı olarak kendisine iletilen, Veri Sorumlusu’nu ilgilendiren İlgili Kişi’lerin taleplerini derhal Veri Sorumlusu’na iletileceğini ve bu kapsamda KVKK’ya uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Veri İşleyen, Kişisel Veriler’i, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak toplayacak veya işleyebilecektir.
 • Şirket, işbu Sözleşme konusu hizmetin ifası nedeni ile ve WEBTURES’ın yazılı onayı dahilinde aktarımı gerçekleştirilen verilerin güvenliğinin sağlanmasından, aktarım amacı dışında kullanılmamasının sağlanmasından ve aktarım amacı dışında kullanılması halinde WEBTURES’ın bu kapsamda doğabilecek her türlü zararın tazmininden münhasıran sorumludur.
 • Şirket, kendisine aktarılan ve/veya erişim sağlanan Gizli Bilgi’yi ve Kişisel Veriler’i WEBTURES’ın yazılı izni olmaksızın, bağlı kuruluşları ve ortaklıkları da dâhil olmak üzere herhangi bir kuruluş, kişi vb. üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğini, diğer şirketler ile ticari veya stratejik amaçlar için paylaşılmayacağını ve Gizli Bilgi’lerin bu kapsamda kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Şirket, Sözleşme veya ana sözleşmenin yürürlüğü ile bağlı bulunmaksızın gizli bilgi elde etme amacı sona erdiği takdirde, Gizli Bilgi’yi ve Kişisel Veriler’i tüm kopyaları ile birlikte WEBTURES’a iade etmeyi veya kendi veri imha politikası uyarınca imha ederek, buna ilişkin raporu WEBTURES’a ibraz etmeyi kabul, beyan, taahhüt eder.
 • Şirket, görevlendireceği personelinin, danışmanlarının ve sair kişilerin Sözleşme hükümlerine aykırı davranmayacağını, bu kapsamdaki personelinin, danışmanlarının ve sair kişilerin eylemlerinden birinci dereceden sorumlu bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Şirket bir üçüncü şahıs veya kurum tarafından Gizli Bilgi’lerin veya Kişisel Veriler’in izinsiz elde edilmesi, kullanılması veya öğrenilmesi veya bunlara teşebbüs edilmesi halinde durumdan haberdar olur olmaz WEBTURES’ı  bilgilendirecek; Gizli Bilgi’lerin ve Kişisel Veriler’in izinsiz elde edilmesi, kullanılması veya öğrenilmesi veya bunlara teşebbüs edilmesine karşı gerekli incelemenin yapılması veya önlenmesi için WEBTURES ile işbirliği içinde olacak ve her türlü inceleme ve yasal yollara ilişkin masrafları karşılayacaktır.
 • Şirket’in yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle WEBTURES’ın bir zarara uğraması ve/veya WEBTURES aleyhine herhangi bir tazminat, adli/idari para cezasına hükmolunması halinde, Şirket bu zarar ve yaptırım tutarlarını ve 50.000 TL’den az olmamak koşuluyla yaptırım tutarı kadar cezai şart miktarını, tüm fer’ileriyle birlikte WEBTURES’ın ilk yazılı talebini müteakip 7 (Yedi) iş günü içerisinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

VERİ VAKASI BİLDİRİMİ 

Veri İşleyen, işbu Sözleşme kapsamında elde edilmiş ve işlenecek olan her türlü Kişisel Veri’nin, söz konusu Kişisel Veri’yi işlemeye başlamadan önce, güvenliğini ve gizliliğini temin etmek adına en iyi çabayı göstereceğine ve işbu Sözleşme kapsamında elde edilmiş ve işlenecek olan herhangi bir Kişisel Veri’ye ilişkin olarak bir Veri Vakası ile karşılaşmamak adına uygun tüm teknik, kurumsal ve idari tedbirleri gerçekleştireceğini ve idame ettireceğini;

 •  
 •  
 •  
 •  
  •  
 •  
 • Sunulan hizmet kapsamında işlediği herhangi bir Kişisel Veri’yi etkileyen bir Veri Vakası’ndan haberdar olduğu takdirde Veri Sorumlusu’nu derhal ve en geç 12 saat içerisinde yazılı olarak:
 • Veri Vakası’nın niteliği ve eğer mümkün ise söz konusu Veri Vakası’ndan etkilenen Veri Sahibi kategorileri ve sayısı hakkında,
 • Veri Vakası’ndan etkilenen (veya etkilenebilecek olan) Kişisel Veriler ile söz konusu Kişisel Veriler’in tahmini sayısı hakkında,
 • Veri Vakası’nın Kişisel Veriler ile İlgili Kişiler üzerindeki kesinleşmiş ve tahmini neticeleri hakkında,
 • Kişisel Veriler’i Veri Vakası’nın olumsuz etkilerinden korumak, Veri Vakası’nın olumsuz etkilerini kısıtlamak, azaltmak veya gidermek adına almış olduğu ve alacağı tüm tedbirler hakkında ve
 • Veri Sorumlusu’na yapmış olduğu Veri Vakası bildiriminin derhal akabinde sürekli olarak ulaşılabilir olacağı telefon numarası hakkında bilgilendireceğini;
 • Söz konusu Veri Vakası’nın olumsuz etkilerinin kısıtlanması, azaltılması veya giderilmesi adına ve söz konusu Veri Vakası’ndan kaynaklanan herhangi bir zararın en aza indirgenmesi adına derhal gerekli tüm adımları atacağını ve Alt İşleyici’nin de derhal gerekli tüm adımları atmasını sağlayacağını, Alt İşleyici’den kaynaklanan tüm zararı karşılayacağını;
 • Veri Sorumlusu’nu, Veri Vakası’nın olumsuz etkilerini kısıtlamak, azaltmak veya gidermek adına attığı tüm adımların gidişatıyla alakalı olarak düzenli aralıklarla bilgilendireceğini ve Veri Sorumlusu’nun talebi üzerine gerekli tüm diğer bilgileri de sağlayacağını ve iş birliği içerisinde hareket edeceğini ve Alt İşleyici’nin de işbirliği içerisinde hareket etmesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nu, Kişisel Veri’ye, Veri İşleyen ve/veya Veri İşleyen veya İşleyici tarafından işlendiği sırada, bir iflas hali veya tasfiye durumu veya üçüncü taraflarca alınan benzer tedbirler sırasında el konulması veya el konulma tehdidinin bulunması halinde ivedi bir şekilde bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nu işbu Sözleşme kapsamında soru ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğini ve Kurul’un Kişisel Veri’nin işlenmesine dair kararlarına ve görüşlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

DENETİM

 • Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’na, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilebilir harici sertifikalar (örneğin ISO 27001:2013 vs.), denetleme raporları özetleri ve/veya Veri İşleyen’in işbu Sözleşme’nin maddelerinde geçen teknik, kurumsal ve idari tedbirlere yeterli ölçüde uyum sağladığını Veri Sorumlusu’na teyit edebileceği diğer belgelerle sağlayabilecektir.
 • WEBTURES, hizmet ediminin yerine getirilmesi sırasında ve sonrasında, hizmetin konusunu teşkil eden iş ve işlemleri, sözleşmede belirlenen hizmet konusu ve bu hizmet konusunun yerine getirilmesi ile ilgili işlem ve belgelerle sınırlı olmak kaydıyla direkt veya dolaylı olarak düzenli kontrol etme, izleme ve denetleme hakkına sahiptir.

DİĞER HÜKÜMLER

 • Taraflar bu Sözleşme’de yazılı adreslerinin bu Sözleşme ile ilgili yapılacak her türlü tebligatlar bakımından, aksi noter marifeti ile karşı tarafa bildirilmedikçe tek ve geçerli tebligat adresi olduğunu kabul ederler.
 • İşbu Sözleşme Taraflar arasında yapılan tüm mutabakatı kapsamakta olup Sözleşme konusuyla ilgili olarak aralarında daha önce akdedilen mutabakat ve anlaşmaları iptal ederek onların yerine geçmiştir. Bu Sözleşme’deki değişiklikler yazılı olarak tanzim edilmediği ve her iki Taraf’ça imzalanmadığı takdirde geçerli kabul edilmez.
 • İşbu Sözleşme, her iki Taraf’ça imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, iki yıl için düzenlenmiştir. Sözleşme’de belirtilen yükümlülükler, sözleşme ve/veya ana sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi süresiz olarak devam edecektir.
 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün Taraflar’dan biri tarafından ihlal edilmesi halinde Sözleşme, diğer Taraf’ça, yazılı, önelsiz ve tazminatsız olarak feshedilebilir. Sözleşme’de açıkça fesihten yahut sona ermeden sonra devam edeceği düzenlenen yükümlülükler ve Sözleşme’nin dili ve içeriği itibariyle Sözleşme’nin feshinden/sona ermesinden sonra devam etmesi gerektiği anlaşılan yükümlülükler Sözleşme’nin feshinden/sona ermesinden sonra da devam eder.
 • Şirket, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere diğer WEBTURES’ı yazılı onayı olmaksızın devredemez.
 • İşbu Sözleşme’nin hükümleri bölünebilirdir ve herhangi bir hükmün geçersiz olması hiçbir şekilde herhangi bir diğer hükmün geçerliğini etkilemeyecektir. Ayrıca Taraflar işbu Sözleşme’nin aralarında yapılacak olan tüm sözleşmelerle birlikte uygulanacağını kabul ederler.
 • İhtilaf halinde WEBTURES’ın usulüne uygun tutulmuş muhasebe ve bilgisayar kayıt ve belgeleri HMK kapsamında kesin delil kabul edilir.
 • İşbu Sözleşme, kanunlar ihtilafına bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacak ve tatbik edilecektir. Sözleşme, Türk hukukuna tabi olacaktır. Sözleşme’den kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.